Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Unleash s.r.o., podnikající právnické osoby se sídlem Breitfeldova 709/17, 180 00 , Prahaupravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.nataliakratsmar.cz. Smluvní strany berou na vědomí, že tyto VOP se vztahují pouze na smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

1. Definice pojmů

V těchto VOP se používají mimo jiné následující pojmy, jejichž význam je definován níže. Pokud tyto VOP používají termíny, které nejsou definovány v této části VOP, mají takový význam, který je jim obvykle přiřazen v příslušném oboru. 

„Poskytovatel” je Unleash s.r.o., podnikající fyzická osoba se sídlem Breitfeldova 709/17, 180 00 , Praha, IČO: 075 44 545, DIČ: CZ07544545.

„Uživatel” je fyzická osoba, která má zájem s Poskytovatelem uzavřít Smlouvu.

„Smlouva” je smlouvou o poskytování služeb uzavíranou mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž prostřednictvím má Uživatel možnost využívat služeb Poskytovatele.

„Smluvní strany” jsou Poskytovatel a Uživatel.

„Program“ je v rámci těchto VOP označení pro Program individuálního koučinku nebo Program skupinového koučinku, online programů a digitálních produktů. 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vzniklé na základě nebo v souvislosti se Smlouvou. Tyto VOP upravují způsob uzavření Smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran, úhradu ceny za služby Poskytovatele, jakož i další související otázky.

2.2. Prostřednictvím portálu, webu, může být sjednáno poskytnutí digitálního obsahu, kterým je zejména online video kurz, ale i poskytnutí jiných služeb či produktů, než je přístup ke kurzu, a to například online osobní konzultace, poskytnutí edukačních materiálů, aj., přičemž tyto VOP se uplatní i na tyto další služby přiměřeně (přístup ke kurzům, další produkty a služby jsou dále také označovány souhrnně jako „zboží“).

2.3.Uživatel si je vědom, že mu úhradou zboží nevzniká právo na další šíření kurzu nebo jiného zboží, například na zachycování jeho obsahu a poskytování třetím osobám, ani na další šíření informací, které jsou obsahem zboží aj., není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

2.4 Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena v okamžiku, kdy se Uživatel závazně přihlásí na jím zvolený Program a zaplatí Poskytovateli příslušnou cenu. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání peněžních prostředků na bankovní účet Poskytovatele. 

2.5. Od okamžiku uzavření Smlouvy se Poskytovatel zavazuje, za podmínek uvedených v těchto VOP, umožnit Uživateli zúčastnit se jím zvoleného Programu a zabezpečit jeho odborné vedení.

2.6. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za jím zvolený Program ve výši dle aktuálních informací dostupných v rámci objednávky každého jednotlivého Programu, postupovat podle těchto VOP a v průběhu zvoleného Programu se řídit pokyny Poskytovatele. 

2.7. Znění těchto VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Případná změna VOP bude uveřejněna tak, aby se měl Uživatel možnost se změnami náležitě seznámit. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP. 

2.7. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Postup uzavření smlouvy

3.1. Uživatel si v případě zájmu o přihlášení do zvoleného Programu může vybrat příslušný Program individuálního koučinku nebo Program skupinového koučinku z nabídky Poskytovatele umístěné na webu www.nataliakratsmar.cz. Závazným přihlášením se do zvoleného Programu Uživatel potvrzuje, že mu nejsou známy skutečnosti, které by jej mohly omezovat v účasti na zvoleném Programu.

3.2. Aktuální nabídka jednotlivých Programů včetně jejich popisu a další bližší specifikace je dostupná na internetové adrese www.nkscoaching.cz.  Na této adrese má Uživatel rovněž možnost přihlásit se na jím vybraný Program.  

3.3. Při vyplňování přihlašovacího formuláře na zvolený Program je Uživatel povinen řídit se pokyny Poskytovatele. 

3.4. V rámci přihlašování na jednotlivý Program je Uživatel povinen postupně vyplnit svoji e-mailovou adresu, údaje o své platební kartě, fakturační údaje, adresu svého bydliště a své telefonní číslo. V rámci potvrzení závazné objednávky je Uživatel rovněž povinen potvrdit, že se v rámci přihlašování k jím zvolenému Programu seznámil se zněním těchto VOP a že s ním souhlasí. 

3.5. Uzavřením Smlouvy Uživatel zároveň prohlašuje, že:
      a) se seznámil se zněním VOP a pro případ, že tak neučinil, nese veškerá rizika a důsledky s tím spojené;
     b) souhlasí s obsahem VOP a zavazuje se jimi řídit;
     c) je plně způsobilý k právnímu jednání;
     d) dosáhl věku minimálně 15 let;
     e) že veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli nebo poskytovateli platebních služeb, jsou pravdivé, aktuální, úplné, přesné a správné.

4. Cena za jednotlivé programy a storno přihlášky

4.1. Aktuální ceny jednotlivých Programů jsou uvedeny u každého konkrétního Programu na internetové adrese www.nataliakratsmar.cz. 

4.2. Okamžikem odeslání závazné přihlášky do zvoleného Programu se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu zvoleného Programu. V případě přihlašování prostřednictvím přihlašovacího formuláře bude Uživatel automaticky přesměrován na platební bránu, prostřednictvím které zaplatí cenu za jím zvolený Program.

4.3. Uživatel má právo účasti na jím zvoleném Programu až po řádném zaplacení jeho ceny. V případě, že Uživatel zvolí v rámci přihlašovacího formuláře platbu ceny za jím zvolený Program ve formě splátek, má právo účasti na zvoleném Programu až po uhrazení příslušné měsíční splátky a zároveň souhlasí s tím, že platby představující jednotlivé splátky ceny zvoleného Programu budou prováděny automaticky z jím zvoleného bankovního účtu v souladu s podmínkami příslušného poskytovatele platebních služeb.

4.4. Po řádném přihlášení a úhradě ceny obdrží Uživatel e-mailovou zprávu s potvrzením o úspěšném provedení úhrady a účasti na jím zvoleném Programu. 

4.5. V případě, že se Uživatel rozhodne jím zvolený Program neabsolvovat nebo v jím zvoleném Programu nepokračovat, Poskytovatel není povinen vrátit Uživateli žádnou část zaplacené ceny.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Uživatel bere plně na vědomí, že služby poskytované ze strany Poskytovatele nejsou službami právního, finančního, daňového, ani služby lékařského a zdravotního charakteru.

5.2. V případě závazného přihlášení na jím zvolený Program Uživatel:
5.2.1. Vyslovuje souhlas s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat;
5.2.2. Čestně prohlašuje, že si není vědom žádné překážky, která by bránila účasti na jím zvoleném Programu nebo ohrožovala jeho zdravotní stav;
5.2.3. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě nedodržení těchto VOP může být z Programu vyloučen bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

5.3. Poskytovatel neodpovídá za újmu na zdraví Uživatele, která vznikne nedodržením pokynů Poskytovatele.

5.4. Poskytovatel má právo odmítnout nebo ukončit účast Uživatele na jím zvoleném Programu bez nároku na kompenzaci v případě, že nerespektuje jeho pokyny nebo z jiných závažných důvodů. 

5.5. Veškeré podklady, které jsou zpřístupněny v průběhu Programu Poskytovatelem Uživateli, jsou výlučným majetkem Poskytovatele. Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude tyto podklady šířit ani nikterak umožňovat jejich shlédnutí nebo seznámení se s nimi třetím osobám. V případě porušení tohoto článku VOP se Uživatel zavazuje zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

6. Reklamace

6.1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění (reklamace) se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

6.2. Poskytovatel zejména odpovídá Uživateli za to, že náplň jednotlivých Programů odpovídá jejich popisu v rámci webových stránek Poskytovatele. 

6.3. V případě, že Uživatel není spokojen se službami Poskytovatele, má možnost obrátit se se svou reklamací na Poskytovatele na jeho e-mailovou adresu info@nataliakratsmar.cz

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Uživatelem Poskytovateli za účelem plnění Smlouvy, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a zejména v souladu s nařízením GDPR.

7.2. Uživatel potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

7.3.Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem uzavření a následného plnění Smlouvy. Osobní údaje mohou být také následně zpracovány pro plnění právních povinností, které souvisí uzavřením Smlouvy nebo v případě vymáhání nároků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy.

7.4. V případě, že Uživatel bude kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím emailové adresy nebo kontaktního formuláře, bude Poskytovatel zpracovávat i údaje, které zde Uživatel uvede. I tyto údaje jsou zpracovány pro účely plnění povinností ze Smlouvy.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k uzavření a plnění Smlouvy. Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud je to vhodné pro obhajobu nároků Poskytovatele. 

7.6. Uživatel má právo domáhat se svých práv dle GDPR souvisejících s jeho osobními údaji, zejména:

7.6.1. Práva na přístup.
Uživatel má právo požadovat od Poskytovatele potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, má právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

7.6.2. Práva na opravu. 
Uživatel má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. 

7.6.3. Práva na výmaz. 
Uživatel má právo na výmaz svých osobních údajů, kromě případů, kdy v tom Poskytovateli brání právní povinnosti.

7.6.4. Práva na omezení zpracování v následujících případech:
● popírá-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;

● zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

● osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale uživatel je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

● vznáší námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Poskytovatele převažují nad těmi Uživatele.

7.6.5. Právo vznést námitku.
Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

7.6.6. Právo na přenositelnost.

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření Smlouvy, má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašle Poskytovatel na žádost Uživatele jeho osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

7.6.7. Právo podat stížnost. 

Pokud se Uživatel domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud se některé z ustanovení těchto VOP stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto VOP. Poskytovatel se pro ten případ zavazuje nahradit nicotné či neplatné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.

8.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

8.3. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.4. Případné spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem lze řešit rovněž mimosoudní cestou v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz). Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Poskytovatel doporučuje Uživateli nejdříve kontaktovat Poskytovatele pro vyřešení nastalé situace na jeho emailové adrese info@nataliakratsmar.cz

8.5. Veškeré smluvní vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených těmito VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2022.